Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken (2011)

Klik her for at se pdf kopi af vedtægter

Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål

§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken.

Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a. Søften by og sogn, i henhold til udstykningsplanen for området.

Stk. 3. Alle parcel ejere indenfor området er både berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

Stk. 4. Medlemskab indtræder ved underskrift af betinget eller ubetinget skøde. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor grundejerforeningen.

Stk. 5. Et medlem kan ikke ved salg af en ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af grundejerforeningens formue, lige så lidt om andel i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, eller nogen for for særskilt ret.

Stk. 6. For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk

§ 2. Grundejerforeningens formål er at varetage samtlige parcellers fællesanliggender i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder med hensyn til fælles veje, ledningsføringer m.v. og vedligeholdelse af fællesareal.

Ethvert medlem er pligtig til at underkaste sig disse bestemmelser, som af grundejerforeningen på lovlig måde måtte blive truffet, herunder også om betaling af bidrag til udførsel af de arbejder, som er grundejerforeningens opgaver samt foreningens administration.

Kapitel 2: Foreningens ledelse

Generalforsamlingen

§ 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4. Hvert år afholdes inden 3 måneder efter regnskabsårets slutning ordinær generalforsamling. Dagsorden for generelforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent
2.Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3.Endelig godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget
4.Behandling af eventuelle indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse og suppleanter
6.Valg af revisor og revisorsuppleant
7.Fastsættelse af årskontingent og eventuelt andre ydelser
8.Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen eller bestyrelsen vælger formand.

§ 5. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved brev til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 6. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordnen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Indsendte forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødet.

§ 7. Hver parcel har 2 stemmer. Stemmeretten udøves af ejeren. Foreningen har ikke som ejer af fællesarealer, stemmeret.

Stk. 2. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog have mere end 3 fuldmagter.

Stk. 3. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder et forud indsendt forslag. Når 3 medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne, optagelse af grunde der ikke er udstykket fra matr. nr. 4. a Søften by og sogn eller at grundejerforeningen kan slutte sig sammen med en anden grundejerforeningen kan kun besluttes hvis 2/3 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er mindre end 2/3 mødt eller repræsenteret, men mindst 2/3 a de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling, og på dette mødet kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 4. Personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Ved afstemning til valg, kan man stemme på den eller de opstillede personer, man ønsker valgt, dog højst det antal personer der vælges. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 5. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Beretningen udsendes til samtlige medlemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen

§ 8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer
af grundejerforeningen.

Stk.2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted
Hvert år vælges 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Afgår formanden i funktionsperioden udpeger bestyrelsen en formand af sin midte, indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder den valgte suppleant. Den valgte suppleant fungerer i det fratrådte medlems sted i resten af den valgperiode, som var gældende for den som trådte ud.

Stk. 5. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførslen af sit hverv.

Stk. 6. Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggender, og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilsted.

Stk. 7. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Kapitel 3: Årsregnskab og valg af revisor

§ 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 2. Kontingent og andre ydelser, til opfyldelse af de af foreningens påhvilende, eller af denne påtagne opgaver, fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Kontingent erlægges årligt forud d. 1. april. På generalforsamlingen træffes beslutning om hvorledes øvrige ydelser skal erlægges.

Hvis kontingent eller anden ydelse til foreningen ikke efter påkrav er indbetalt senest 3 måneder efter forfaldsdag har bestyrelsen pligt til at overgive fordringen til retslig inkasso.

§ 10. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år medmindre vedkommende genvælges.

Stk. 2. Revisor har pligt til i en revisorprotokol at meddele nærmere oplysninger om foreningens regnskaber til brug for bestyrelsen og generalforsamlingen. Revisorprotokollen fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling til godkendelse og forsynes med underskrift af bestyrelsens medlemmer.

Kapitel 4: Øvrige forhold

§ 11. Ejendommens tillyste deklarationer er i enhver henseende gældende.

Stk. 2. Grundejerforeningen har pligt til, efter påkrav fra sælgeren, at tage skøde på private vej-, sti- og fællesarealer.

Stk. 3. Beplantning af fællesareal skal ske i overensstemmelse med beplantningsplan godkendt af Hinnerup byråd.


Vedtaget af Grundejerforeningen Stjerneparkens generalforsamling

Den 12. marts 2008

___________________
Formand M.R.